Mrvaljević - Rajko: „Dje­voj­či­ce, iza­đi na­po­lje da raz­go­va­ra­mo” - Srđan: „Ta­kav je on. On je koc­kar i al­ko­ho­li­čar”
Sr­đa­n Mr­va­lje­vi­ć

Umjesto slavlja-bruka

Mrvaljević - Rajko: „Dje­voj­či­ce, iza­đi na­po­lje da raz­go­va­ra­mo” - Srđan: „Ta­kav je on. On je koc­kar i al­ko­ho­li­čar”

Rod­bi­na i pri­ja­te­lji spri­je­či­li fi­zič­ki ob­ra­čun Sr­đa­na Mr­va­lje­vi­ća sa se­lek­to­rom i pre­zi­me­nja­kom Raj­kom. Šam­pi­on Me­di­te­ra­na i svjet­ski vi­ce­pr­vak op­tu­žio tre­ne­ra za ne­struč­nost i ni­je mu do­pu­stio da u Mer­si­nu

Umje­sto sla­vlja bru­ka! Na do­če­ku Sr­đa­na Mr­va­lje­vi­ća i Ni­ko­le Gu­ši­ća, osva­ja­ča zlat­ne, od­no­sno bron­za­ne me­da­lje na Me­di­te­ran­skim igra­ma, do­šlo je do ver­bal­nog a uma­lo i do fi­zič­kom ob­ra­ču­na iz­me­đu ka­pi­te­na džu­do re­pre­zen­ta­ci­je Cr­ne Go­re i se­lek­to­ra Raj­ka Mr­va­lje­vi­ća. Na­i­me, u Mer­si­nu Sr­đan ni­je do­zvo­lio svom pre­zi­me­nja­ku da sto­ji u pro­sto­ru po­red ta­ta­mi­ja na­mi­je­nje­nom za tre­ne­re. Na­kon fi­na­la evrop­ski vi­ce­pra­vak je pred­stav­ni­ci­ma me­di­ja ko­ji su bi­li pri­sut­ni u Tur­skoj ka­zao da se od­lu­čio na taj po­tez jer se se­lek­tor Raj­ko ni­kad ni­je ba­vio tre­ner­skim po­slom i da od nje­ga ne mo­že da do­bi­je ni­ka­kav zna­ča­jan i po­zi­ti­van ko­men­tar i da ga sa­mo uz­ne­mi­ra­va. Sr­đan je ta­ko­đe re­kao da je se­lek­tor za­dr­žao ci­je­lu na­gra­du ka­da je on osvo­jio sre­bro na Svjet­skom pr­ven­stvu u Pa­ri­zu, a na­vod­no je tre­bao da je po­di­je­li sa nje­go­vim ocem i tre­ne­rom Sreć­kom i dru­gim tre­ne­rom Dra­ga­nom Šće­pa­no­vi­ćem. Raj­ko Mr­va­lje­vić je za op­tu­žbe ko­je je iz­re­kao nje­gov pu­len sa­znao tek ka­da je sti­gao na „Aero­drom Pod­go­ri­ca”, pa se vid­no uz­ne­mi­ren na­kon raz­go­vo­ra sa pred­stav­ni­ci­ma me­di­ja upu­tio ka iz­la­zu i obra­tio Sr­đa­nu ri­je­či­ma: „Dje­voj­či­ce, iza­đi na­po­lje da raz­go­va­ra­mo”. Ka­pi­ten cr­no­gor­ske džu­do re­pre­zen­ta­ci­je se upu­tio ka se­lek­to­ru, ali su se rod­bi­na i pri­ja­te­lji umi­je­ša­li i spri­je­či­li ve­ći in­ci­dent. „Ta­kav je je on. On je koc­kar i al­ko­ho­li­čar”, ču­le su se u gu­žvi ri­je­či Sr­đa­na Mr­va­lje­vi­ća upu­će­ne sta­ri­jem pre­zi­me­nja­ku. Raj­ko Mr­va­lje­vić je no­vi­na­ri­ma dao ko­men­tar na iz­ja­vu Sr­đa­na Mr­va­lje­vi­ća iz­re­če­nu u Mer­si­nu.

– To mo­že da do­li­ku­je sa­mo nje­mu i ni­ko­me vi­še. Cr­no­gor­ska sport­ska jav­nost je upo­zna­ta da već dvi­je i po go­di­ne od SP u Pa­ri­zu ne funk­ci­o­ni­šem sa njim. On je pod mo­jim vođ­stvom na­pra­vio naj­ve­ći re­zul­tat, po­stao svjet­ski vi­ce­šam­pi­on. Tre­ba­lo je da sa mnom ide na Olim­pij­ske igre. Me­đu­tim, na­mjer­no je od­i­grao igru da u Lon­don pu­tu­je nje­gov otac. Po­mi­nja­ti no­vac je za­i­sta ru­žno i sra­mot­no. To go­vo­ri ka­kav je čo­vjek. Na­ža­lost, ne­ka­da i ma­li lju­di uzmu ve­li­ke me­da­lje, a to je oči­gled­no pri­mjer sa njim. Ne mo­gu da vje­ru­jem da je­dan spor­ti­sta mo­že to da iz­ja­vi, a svo­je tvrd­nje će naj­vje­ro­vat­ni­je mo­ra­ti da do­ka­že pred su­dom – re­kao je Raj­ko Mr­va­lje­vić, ko­ji se na­do­ve­zao na Sr­đa­no­vu tvrd­nju da je ne­stru­čan: – Naj­bo­lje re­zul­ta­te Džu­do sa­vez Cr­ne Go­re po­sti­že od ka­da sam ja na če­lu re­pre­zen­ta­ci­je. Kad je nje­gov otac Sreć­ko bio se­lek­tor (2006-2010), Sr­đan je bio sa­mo pr­vak Bal­ka­na, na­kon če­ga sam ja pre­u­zeo se­lek­tor­sku funk­ci­ju i cr­no­gor­ski džu­do je na­pre­do­vao. Ima­mo osvo­je­na dva Svjet­ska ku­pa, dva Evrop­ska ku­pa, svjet­sku me­da­lju sa njim, ka­da sam ga ja vo­dio, dvi­je evrop­ske me­da­lje... Re­zul­ta­ti go­vo­re da ru­ko­vod­stvo i pred­sjed­ni­štvo Džu­do sa­ve­za Cr­ne Go­re i ja kao se­lek­tor vu­če­mo pra­ve po­te­ze. Sr­đan vri­je­me tro­ši da na Fej­sbu­ku plju­je lju­de. Pr­vo je na­pao le­gen­du Dra­ga­na Be­ča­no­vi­ća, a sa­da me­ne, lju­de ko­ji su mu naj­vi­še po­mo­gli u ka­ri­je­ri. Že­lio sam da se za­bo­ra­ve svi ne­mi­ri i da bu­dem uz nje­ga na ta­ta­mi­ju. Me­đu­tim, on je od­lu­čio da me­če­ve ra­di sam, čak je pot­ci­je­nio DžSCG i po­sta­vio dok­to­ra iz Olim­pij­skog ko­mi­te­ta Cr­ne Go­re da sto­ji u pro­sto­ru za se­lek­to­ra. Nje­go­va že­lja je bi­la da ra­di me­če­ve sam. Ja sam mu tu že­lju is­pu­nio – za­klju­čio je se­lek­tor cr­no­gor­ske džu­do re­pre­zen­ta­ci­je Raj­ko Mr­va­lje­vić.

Pro­ble­mi na re­la­ci­ji se­lek­tor–tak­mi­čar su po­sto­ja­li još mno­go ra­ni­je, sa­mo su ju­če eska­li­ra­li i to na naj­ru­žni­ji mo­gu­ći na­čin, pred ve­li­kim bro­jem svje­do­ka na „Aero­dro­mu Pod­go­ri­ca”, me­đu ko­ji­ma i am­ba­sa­dor­ke Bri­ta­ni­je u Cr­noj Go­ri Su Kej Brau, ko­ja je če­sti­ta­la džu­di­sti­ma od­li­čan na­stup u Mer­si­nu. Me­da­lje su osta­le u sjen­ci, a pred čel­ni­ci­ma Džu­do sa­ve­za Cr­ne Go­re je te­žak za­da­tak da smi­re stva­ri u ku­ći ko­ja se po­sled­njih go­di­na di­či­la od­lič­nim sport­skim re­zul­ta­ti­ma. Ni­ko­la Jo­va­no­vić

(Izvor:Dan)